Senaste inläggen

Av Torbjörn - 13 mars 2009 21:11

Kollade på Debatt den 12:e Mars, vilket behandlade frågan huruvida antisemitismen är evident inom vänstern. Vilket tarvligt ämne att debattera i ett läge då Sverige borde ställa apartheidstaten Israel till svars anklagas vi för att vara en apartheidstat. Detta är i och för siginget nytt med tanke på att projektet Levande Historia har blivit JO-anmälda för bristande saklighet när det gäller just kopplingen mellan antisemitism och kritik av staten Israel.


Det första folk behöver få klart för sig i det här landet är att Israel påstår sig vara en demokrati och borde därför rimligtvis bedömas hårdare än exempelvis Iran som inte är det. För det andra hörde jag befängda jämförelser från Munck; att ingen bosnier menade att Serbien borde utplånas i Balkankrigen. Det kanske beror på att maktförhållandet var lite reviderat i det fallet din tomte? Eller så finns det vissa skillnader med tanke på att Serbien har existerat sedan 1880-talet och inte var något kolonialt tycka synd om projekt med etnisk rensning vilket genererade Israel.


Dilsa Demirbag Sten var en total flopp i debatten tillsammans med stollen Gudmundsson från SvD, både två är utmärkta exempel på att aldrig rösta på ett borgerligt parti. Infantil argumentationsteknik, varvad med uppenbara lögner. Jag menar är det vänsterns uppgift att polisiera sina egna demonstrationståg? Det pågår en ockupation i Palestina, detta är den överordnade frågan, min kritik riktar sig mot Israel.


För övrigt anser jag att det inte finns några sunda argument för att stödja Israel. Alla som gör det har någon form av rasism eller islamofobi som värdegrund, och sen gnäller ni på att vänstern är antisemitiska?

ANNONS
Av Torbjörn - 11 februari 2009 18:04

Detta är mitt svar på en hemtenta där vi skulle ta ställning till "Förklara Marx toeribildning och ta därefter ställning till densamma"


1.      Med tanke på Karl Marx komplexa teoribildning är det med stor ödmjukhet som jag ger mig i kast med att förklara den. Förhoppningsvis skulle inte Marx utbrista Je ne suis pas marxiste[1] om han läste den här sammanfattningen. Något som stod klart från början var att historiematerialism inte innebar ekonomisk determinism. Enligt Marx historiematerialistiska syn är grunden för det mänskliga samhället, hur människan bemästrar naturen för att tillfredställa sina fysiologiska behov. Den här styrs i sin tur av produktionsförmågan som blir alltmer raffinerad i takt med historiens gång. Marx uppfattade samhället som ett konglomerat av tre förordnande nivåer. Basen består av produktivkrafterna, det vill säga arbetskraften, tekniken och råvarorna som behövs för att realisera produktionen, och produktionsförhållandena där arbetsdelningen reglerar samhällets ekonomiska struktur. Basen ligger i sin tur som grund för överbyggnaden som utgörs av de ideologiska, kulturella, politiska och juridiska manifestationer i människornas liv. Tosh menar att den här modellen med bas - överbyggnad i sig inte är en deterministisk modell, utan produktivkrafternas förutsättningar ändras i takt med tekniska innovationer och vetenskaplig progression.[2] Hierarkin mellan samhällsföreteelserna, som bas och överbyggnad, samt förekomsten av inre spänningar som motverkar systemets upprätthållande gör Marx teori speciellt fruktbar. Detta gäller in synnerhet inom historievetenskapen där Marx teorier kan förklara hur och varför samhällen förändras med andra ord hur den sociala evolutionen går till. Nivåhierarkin är essentiell för att förklara historiens riktning där människan frigör sig från naturens begränsningar för att till slut bemästra densamma. Bas och överbyggnaden har mellan sig en reciprok inverkan på samma sätt speglar Marx modell närvaron av dels stabiliserande och subversiva element. Vulgärmarxistiska tolkningar begår ofta våld på denna form av komplexitet hos Marx där hans lära ofta blir dogmatisk, deterministisk och simplifierad. Den ekonomiska strukturen är endast ett ramverk till överbyggnaden enligt Tosh, inte på något sätt bestämmande.[3]Ett av de mest refererade avsnitten kring Marx tänkande var hans periodisering[4] av historien. Indelningen skapade historiska epoker med sitt bestämda produktionssätt: det antika, det feodala och det kapitalistiska. Det som var kryddan i den här periodiseringen var att det socialistiska samhället skulle övertrumfa det kapitalistiska till slut. Det är denna tes som utgör marxismens lockelse att socialismen är den logiska slutpunkten för den sociala evolutionen. Detta markerar också slutet på det antagonistiska samhället där förtryckare och den förtryckte kämpar om brödsmulorna kring det rovgiriga kapitalet. Produktionssätten vill gärna bli ordnade i en stigande rangordning, men Marx åsyftade inte en uniform kronologisk utveckling. Vissa system har samexisterat och på det sättet även samspelat. Inom varje produktionssätt finns dock en inbyggd motsättning vilket i sig blir systemets akilleshäl. Dynamiken leder också till dess omvandling, vilket Marx klargjorde gällande kapitalismen.  Den långsiktiga historiska förändringen bestäms av dialektiken mellan produktivkrafter och produktionsförhållanden.[5] För att konkretisera abstraktionen utgörs förändringsmekanismerna av klasskampen. Marx utmejslade klasserna efter deras roll i produktionsprocessen. Dessas reciproka förhållande kännetecknades av en antagonism som i sig för historien framåt. Klassdefinitionen får en strukturalistisk dimension men klassen måste också vara beskaffad med ett klassmedvetande som i sin tur reglerar handlingskraften hos den gemensamma klassens intressen, vilka i sin tur står i motsättning till sin antagonists intressen av status quo. Det finns de som väljer att använda den historiska materialismen som en genväg till sanningen istället för ett redskap för att förstå och förändra samhället. Denna syn delas av en mängd framstående marxistiska historiker varav E.P Thompson är en av de prominenta. Thompson menade att ”Även den historiska materialismens begrepp måste hela tiden prövas mot och konfronteras med en empirisk historisk verklighet.”[6] Polemiken riktas mot den franska strukturalismens andefattiga Marx tolkning där strukturernas tyranni är allena rådande. På detta sätt blir individerna[7] endast bärare av ”systemets opersonliga relationer.”[8] Thompson själv menade att en klass inte är ett ting som uppstår i kölvattnet av ekonomiska förändringar, utan klassen skapar sig själv genom den politiska repression, sociala kamp och politisk medvetenhet. Med historiematerialismen som utgångspunkt konstaterar Thompson att ”Klass definieras av människor när de lever sin egen historia, och detta är till slut den enda definitionen.”[9] Thompson får medhåll från Hobsbawm som menar att ”den materialistiska historieuppfattningen är grundvalen för att förklara historien men ingen förklaring i sig.”[10] Detta är helt i linje med Marx egen uppfattning ”att hans teori var en vägledning för studier, ingen ersättning för sådana.”[11] Varför raljerar jag då om detta då till synes kan vara ett inadekvat sätt att besvara frågeställningen kring hur Marx uppfattade och förklarade samhällenas förändring i historien? Marx teori var ett utmärkt redskap och en ingång till historiestudier som inte har fått någon teoretisk utmaning från högern. Det visar också hur fruktbar hans teori är när den används på ett mångfacetterat sätt och inte tolkas på ett dogmatiskt samt deterministiskt vis. Detta är också styrkan i hans teori där elasticiteten gör att bruksvärdet ännu är aktuellt 125 år efter hans egen död.”Marx specifika modell av den historiska utvecklingen – däribland klasskonflikternas roll, de socio-ekonomiska[sic] formationernas ordningsföljd och mekanismerna för övergången från ett till ett annat – är och förblir mycket kontroversiell, i vissa fall även bland marxister.”[12] Trots detta blir Marx tolkning ett positivt inslag då vi går mot ett framåtskridande, konflikter är till för att skapa en mer uthärdlig tillvaro. Historiker som är verksamma inom den marxistiska traditionen har således en hel del tolkningsarbete framför sig, vilket i sig bör utgöra en intressant och spännande mångfald bland de som använder och tolkar Marx än idag. Det som ger Marx teori så potent är att den svarar upp väl till historikernas behov av teorier. Bas och överbyggnad blir ett sätt att uppfatta den totala historien i ett samhälle vid en given tidpunkt. Social och ekonomisk historia går så att säga hand i hand och motverkar en uppdelning och genererar en korsbefruktning. Dialektiken har också gynnat historiker som inte vill skriva under på att social jämvikt är en norm och att allt annat endast är gropar på vägen i en samhällelig konsensus.[1] Thompson, E.P, s. 229.

[2] Tosh, J, s. 183f.

[3] Ibidem.

[4] Marx hade även det germanska produktionssättet löpande parallellt med det antika och ett av upphovet till det feodala. Det asiatiska produktionssättet separerades genom att kolonialismen var en förutsättning för socialismen där.

[5] Tosh, J, s.185

[6] Thompson, E.P, s.230

[7] Kulakerna kan i mångt och mycket gestalta detta.

[8] Thompson, E.P, s.230

[9] Thompson, E.P, s.235

[10] Hobsbawm, E, s. 184.

[11] Tosh, J, s. 187.

[12] Hobsbawm, E, s.169

ANNONS
Av Torbjörn - 13 januari 2009 15:26

Det är inte utan förvåning som man lyssnar till eller läser den proisraeliska ståndpunkten. Det ska tydligen rationaliseras bort att Israel mördar civila på löpande band, vilket man tidigare har gjort i sakta mak genom sin blockad av Gaza. Gudmundsson skriver en tvistad insändare under ledarsidan i Svd där han ojar sig över att sossar har deltagit i en demonstration mot kriget i Gaza. Varför? För att folk tydligen har viftat med Hizbollah och Hamas flaggor. Hizbollah är en terrororganisation enligt Gudmundsson. Vad har han fått detta ifrån? Jag har ingen aning för mig veterligen är det endast 4 länder på den här planeten som har rubricerat Hizbollah som en terrororganisation. Sverige tillhör inte denna skara och varför skulle de göra det? Hizbollah har försvarat Libanon mot Israels imperialistiska strävan att utvidga sina gränser norrut. Hizbollah riktar inte medvetet in sig mot civila.


Det här är en annan fråga de så kallade liberala påhejarna av Israel tar itu med. De riktar inte in sig på civila, det är Hamas som gömmer sig bland civila, därför är det rätt att skylla på Hamas inte Israel. Så om Hells Angels flyttar in som granne till mig i mitt radhusområde har jag mig själv att skylla ifall den svenska staten skulle bomba mitt hus också som collateral damage i sitt krig mot de kriminella mc-gängen?


Det finns inte mycket i den här världen som upprör mig mer än bilder på Palestinska barn som blöder i tidningar och på TV. Jo det skulle i så fall vara de svin som sitter här hemma i den svenska stugvärmen och försöker rationalisera bort våldet, att säga att det är nödvändigt och OK. Sådana resonemang får mig att bli rosenrasande och jag hoppas innerligt att Boomerangens tid kommer då de mördande svinen i den israeliska regimen får känna på sin egen medicin. För den tiden kommer var så säker. Rätten att göra motstånd mot ockupation är en fundamental mänsklig rättighet och varför skulle vi förvägra palestinierna den rätten?Av Torbjörn - 21 november 2008 22:59

Jag har precis kollat på Zeitgeist som finns gratis på http://video.google.com . Det var en imponerande film som förmodligen kommer upplysa många om en hel del som tidigare var höljt i dimmor. Inte för att jag köper allt i filmen rakt av men det finns en hel del intressanta poänger. Till att börja med var avsnittet kring religion väldigt väl argumenterat och kopplingarna till de mytologiska religionerna var uppenbara.


Det som slår mig som allra mest obscent är hur den amerikanska krigsmakten har "råkat" hamna i WW1, WW2 och Vietnam. Verkligheten ter sig lite annorlunda när man väger in Federal Reserves enorma profiter på amerikansk krigföring. Varför tjänar dessa bankirer pengar på krig? För att staten måste finansiera kriget genom lånade pengar. Första världskriget och sänkningen av Lusitania var allt opinionen i USA behövde för att stödja landets krigspolitik. Tyskarna hade redan utfärdat en varning att alla skepp kring de brittiska öarna skulle sänkas i februari 1915, trots detta skulle Lusitania anlända i mars. Tyskarna annonserade till och med i New York Times och varnade passagerar att åka med Lusitania. Rockefeller tjänade 200 miljoner dollar på kriget.


I andra världskriget var det japanernas tur att agera "scapegoat". Amerikanerna var inte pigga på krig, 83 procent av landet var negativa till landets involvering. Då ströp jänkarna all bränsle export till Japan, finansierade kinesiska motståndsceller och ignorerade australiensiska varningar den 4:e december om ett japanskt anfall mot Pearl Harbour. Detta anfall vände opionen helt och en miljon soldater ställde sig i kö för värvning. USA gick med i kriget men denna gången blev både landet och bankirerna rika.


Vietnamkriget var ännu svårare att sälja skulle det visa sig. Incidenten i Tonkin gulfen skulle agera dimridå för detta krig. Där amerikanske kryssare skulle ha blivit angripna av vietnamesiska torpedbåtar vilket de inte blev. Det här kriget var aldrig meningen att USA skulle vinna utan poängen var att dra ut på det så länge som möjligt. Detta understöds av direktiven till militären att inte angripa fienden när de korsat gränsen till Kambodja, Laos  eller att angripa anti-luftvärns  ställningar om de inte var fullt operationella, dessutom fick inte viktiga installationer bombas i nordvietnam utan högsta chefens kännedom. Kriget varade länge 1964-1975 och orsakade 58000 döda amerikaner och 3 miljoner döda vietnameser. Fed tjänade en hel del pengar och landet kunde mobilisera under en tid då Malcolm X, Martin Luther King, the Black Panthers var alltför störande element.


Detta scenario vill filmen påtala att USA själva orsakade WTC bombningarna 1993 som endast orsakade 8 döda och därför inte kunde legitimera lagstiftning som skulle strypa medborgerliga rättigheter. Därför sprängde man Oklahoma Federl Building 1994 vilket genast genererade lagstiftning som ströp medborgerliga friheter. Har då USA ett intresse av att 9/11 hände? Ja. Orsakde landet själva denna kris? Menar man indirekt ja däremot är jag tveksam till om det var direkt invovlverade. Däremot återstår en hel del frågetecken från filmen jag inte har fått svar på :


Hur kan 6 av de 19 kaparna fortfarande vara vid livet?

Hur misslyckades NORAD med att skjuta ner planen när de alltid hade lyckats tidigare?

Varför rasade den tredje byggnaden?

Varför är man inte intresserade av att pakistanska ISI finansierade Muhammed Atta?


Detta är bara några frågetecken filmen väcker hos tittaren och jag rekommenderar alla att se den. Helt klart intressant perspektiv och ganska jävla skrämmande.

Av Torbjörn - 12 september 2008 23:00

Frågan är varför bröt ett krig ut mellan Georgien och Ryssland? Alltsedan kaa krigets slut och Sovjetunionens upplösning fanns en överenskommelse melan de forna supermakterna att NATO inte skulle expandera österut. Så blev inte fallet och USA ville bättra på sin image som fredsmäklare genom att introducera Baltikum, Polen, Tjeckien till Nordatlantspakten och nu knackar de korrupta nationerna Ukraina och Georgien på dörren. Halva Ukraina ungefär är pro-ryska och har inget til övers för USA och ett påtvingat inträde i NATO från statsmaktens sida kan tvinga landet till inbördeskrig. Vad Ryssland tycker om detta är ganska gasklart och kan man verkligen anklaga Ryssland för att man känner sig en aning oroad och tvungen att ta till vapen under de rådande omständigheterna?


Georgierna själva tyckte att OS invigningen var en bra tidpunkt att bryta överenskommelsen med Ryssland angående icke-militär närvaro från Georgiens sida vare sig i Sydossetien eller Abchazien. Sedan råkade georgierna döda 2000 civila, driva 35000 på flykt till Nordossetien och döda 10 ryska fredsobservatörer. USA och marionettregimen i Tblisi vil likna ryssarnas svar vid Ungern 56 eller Tjeckoslovakien 68 men vem försöker de lura egentligen? I dagens informativa värld räcker det att ha tillgång till en oberoende nyhetskälla, ett uns sunt förnuft och grundläggande historisk allmänbildning för att genomskåda propagandakampanjen från USA/Georgien.


Ryssland har tidigare sagt att man betraktar Kosovos självständighet som ett prejudikat. Så varför ska inte Sydossetien, som har önskat självständighet genom en folkomröstning, inte få detta? Varför är USA så intresserade av regionen i fråga? Jo, det handlar som vanligt om pengar och den olja som flyter genom Baku-Tblisi-Ceyhlan pipelinen. Varför tror ni överhuvud att det är så mycket konflikter i kaukasusregionen, vilket har kallats Asiens Balkan? Visst det finns en mängd etniciteter och de flesta religiösa grupper är representerade, men det räcker inte för konflikt. Det behövs någon som antänder lågan och detta är både USA och Ryssland bra på.


Missilskölden som ska monteras upp i Polen och Tjeckien har inte heller varit till någon glädje för ryssarna. Medvedev eller Putin har inte riktigt köpt försäkringarna från USA att skölden är till för att skydda Europa från ett anfall från Iran. Vän av ordning undrar varför Iran skulle vilja kriga mot Europa? Samma vän av ordning undrar också om inte NATO har tjänat ut sin roll efter kalla kriget? Vad gör 1000 amerikanska och 1000 israeliska trupper i Georgien, bara där för att stötta den här spirande demokratin? Detta var innan konflikten bröt ut.


USA har allt att förlora på en konflikt med Ryssland. En tredje front är inte riktigt vad jänkarna behöver just nu. Dessutom hotar konflikten att övergå till kärnvapen, men detta verkar inte bekymra Bush/McCain/Pallin och McCain hade till och med mage att hävda att detta är det tjugoförstaårhundradet då länder inte invaderar andra länder...?! Byt gärna perspektiv där ryssarna skulle beväpna Mexico i en konflikt med USA lämgs den amerikanska gränsen. Jag har inget till över för Ryssland det är ett land med enorma interna problem, där demokratin endast har en krycka kvar att stödja sig på. Det finns helt enkelt inga "good guys" i den här konflikten.


Av Torbjörn - 28 augusti 2008 17:23

Det amerikanska presidentvalet ska avgöras i november, och striden står mellan Barack Obama och John McCain. McCain är en gammal krigshjälte som inte kan peka ut varken Irak eller Afghanistan på en världskarta, hans lösning på klimatkrisen är att "drill here, drill now" ett mantra han upprepat varje gång en TV-kamera har varit i närheten. Han är med andra ord ingen riktig presidentkandidat. Hur är då läget med Barack Obama?


USA är mitt uppe i en ekonomisk kris. Reallönerna för vanliga löntagare har gått upp med 1 procent sedan 1980. 37 miljoner amerikaner räknas idag som fattiga, samtidigt som företagen fortsätter att gå med vinst. Finns det möjligtv is något samband mellan uteblivna löneökningar och fortsatt vinst för aktieägarna? Självklart, i ett land utan fackföreningar är möjligheterna till en riktig löneutveckling en utopi, och en nyliberal våt dröm. Amerikanernas minskade köpkraft är ett hot mot den amerikanska ekonomin enligt före detta amerikanska centralbankschefen Alan Greenspan. Amerikanerna lånar till sin konsumtion genom att belåna sina fastigheter som redan har hamnat i en finansieringsbubbla.


Det finns en hel del problem som Obama behöver ta tag i om han blir USA´s president. Han har under hela sin kampanj hävdat behovet av Change, men det enda som har förändrats är hans egna politiska hållning. När Obama talade inför den judiska lobbygruppen AIPAC hävdade han bestämt att Jerusalem skulle bli en enad huvudstad i steten Israel, han planerar att flytta kriget från Irak till Afghanistan osv. Han får inte mycket kritik från den progressiva vänstern för att de är ännu mer skrämda av McCain.


Republikanernas kampanj går ut på att vara patriotiska, idiotiska och lögnaktiga vilket är en vanlig strategi i ett land utan en fri press. McCain talade om kriget mot de fattiga "stop the war on the poor", med tanke på det ökade oljepriset. Detta kan minska menar samme McCain om vi borrar lite i Alaska och utanför de amerikanska kusterna. Låt mig då belysa detta med ett historiskt exempel. När man hittade en hel del olja i mexikanska golfen och började utvinna densamma steg oljepriset med 20%. Varför då undrar vän av ordning? För att världsmarknaden styrs av kartellen OPEC som endast behöver reglera tillgången på olja för att trissa upp priset.


Nej de amerikanska väljarna står ännu en gång inför ett presidentval där två kandidater rör sig mot mitten. Vad är det man säger, i mörkret är alla katter grå.


Av Torbjörn - 13 augusti 2008 21:08

USA har sedan Monroe doktrinen stipulerades 1823 betraktat latinamerika som sin bakgård. Det här har vållat stor tragedi för denna delen av världen och bromsat upp breda folkliga rörelser för verklig demokrati. USA´s egen kärlek för demokrati demonstrerades på bred front då de installerade högerregimer styrda av militärjuntor med de obligatoriska dödsskvadronerna. Inte mindre än 20 länder i latinamerika har penetrerats av USA, antingen indirekt eller med en regelrätt militärintervention. Jag kommer att behandla tre exempel som jag finner belysande.


Guatemala är ett litet land i centralamerika som har en lång historia av diktatur. USA kontrollerade den bästa marken för odlingar genom företaget United Fruit Company(idag Chiquita Bananas). 1944 fick folket nog och diktatorn störtades för att ge plats för en bred folkligt stödd regim. Efter en folkomröstning 1951 fick Jacobo Arbenz makten och startade reformer för att fördela landets resurser. Han tyckte förmodligen att det faktum att 70% av jorden ägdes av 2,2% av befolkningen och nyttjades till en grad av 12% inte var tillfredställande. Jordreformer mötte inte samma stöd i USA där United Fruit Company lobbade hårt för amerikansk intervention i landet för att göra sig kvitt regimen. Därav namnet bananrepublik. CIA lyckades bra med sitt värv och "Red Jacobo" berövades sin folklig makt, dessutom förlorade landet sin suveränitet.


I Chile kunde inte heller jänkarna hålla fingrarna i styr utan avsatte Salvador Allende till förmån för diktatorn Augusto Pinochet. Allende hade folkets stöd efter 1970 och fick bukt med inflationen, industriproduktionen och BNP steg med 8,6%. Chile var annars ett typiskt land i latinamerika med 90% av rikedomarna koncentrerade hos 10% av befolkningen. Pinochet var litet av en trollkarl och lyckades med bedriften att få 2279 personer att försvinna under sin tid vid makten, många fler torterades. Varifrån fick han stödet och vapnen för att genomföra den här kuppen? Givetvis från USA och Chiles rika befolkning var också förbannade att deras rikedomarna sipprade mellan fingrarna.


Venezuela är det senaste exemplet av amerikansk intervention i latinamerika. 2001 försökte man sig på en coup d´etat där media var vapnet i de rikas händer. Venzuela har nämligen under Chavez inte medverket till censur av medierna och landet har flera TV-kanaler som gärna bekläder ledaren i naziuniform för att förlöjliga honom. Chavez har nationaliserat landets enorma oljetillgångar, vilket har gjort landet till det rikaste i hela latinamerika. Kuppen mot presidenten misslyckades då landets fattiga befolkning demonstrerade en masse för att återföra Chavez till makten. Detta gillade givetvis inte USA och deras demokratianhängare, vilka har fortsatt att smutskasta Chavez regim.


Poängen är att folket i latinamerika har fått nog, med andra ord Ya Basta! Detta myntades av EZLN, 1994, då de hade fått nog av att trampas under stöveln av NAFTA. De startade ett uppror för utökad autonomi för Chiapas provinsen i Mexico. För att summera har USA berövat folket i latinamerika en chans till verklig demokratisk progression, för att istället stödja militärjuntor och deras dödsskvadroner. Det blir därmed närmast skrattretande när de hävdar att blockaden mot Kuba skall fortsätta för att man är måna om att det kubanska folket ska få uppleva demokrati.


Titta gärna på den eminenta dokumentären av John Pilger, kallad War on democracy.

http://video.google.com/videosearch?q=War+on+democracy&sitesearch=#

Av Torbjörn - 3 augusti 2008 15:33

Barack Obama talade nyligen inför en folkmassa på 200 000 människor i Berlin, där han uppmanade europeérna att sända mer trupper till Afghanistan. När USA har inrättat 13 baser i 9 länder i regionen och uppemot 60000 soldater bevakar rutterna för oljeledningar, behöver man självklart hjälp för att bekämpa talibanernas motstånd mot ockupationen.


Tittar man på Afghanistans historia finner man en blodig utveckling med en mängd utlänningar som slogs för kontrollen. Det är först 1978 som Afghanistan under PDPA introducerade en socialistisk liberal republik. Då genomfördes också impopulära reformer såsom kvinnlig rösträtt, jordreformer, förbud mot burqa och arrangerade äktenskap. USA valde att bekämpa det här sattyget genom att finansiera mujahedins som ville införa sharia lagarna på nytt. Detta var innan Sovjetunionens invasion av landet. Filmen Charlie Wilsons War med Tom Hanks i huvudrollen vill gärna få oss att tro att jänkarna stöttade mujahedin efter ryssarnas invasion, vilket är helt fel. Stödet man gav mujahedins var så omfattande att dessa heliga krigare lyckades inte bara köra ut ryssarna 1989 utan även vinna inbördeskriget mot den folkligt stödda regimen. Man införde ånyo ett civilt fängelse för kvinnor med burqa och stenande till döds vid offer för väldtäkt. Resten kan ni nog ganska bra vid det här laget USA lyckades skapa sin egen framtida fiende, likt Israel har gjort med Hamas.


Hur ser det ut i Afghanistan idag? För att citera landets president Hamid Karzai "Trafikstockningar är ett tecken på välstånd och det här har min regering lyckats åstadkomma." Det är väl snarare så att det är ett tecken på dåliga vägar och bristande infrastruktur, men man får väl glädjas över det lilla. 1300-8000 civilia dödades vid invasionen i Afghanistan, inte så konstigt när amerikanerna tyckte att de två talibaner som bevistade ett bröllop var ett lämpligt mål och de 52 andra civila varav 24 barn var godtagbart som collateral damage.Regionala kommendanter styr landet tillsammans med talibanerna i andra delar av landsbygden. De drar sig inte för att kidnappa kvinnor och barn för att sedan begära ut lösensumma för dom. "Det var säkrare att färdas på vägarna under talibanerna" konstaterar civila afghaner. Kvinnor vågar inte röra sig utanför hemmets sfär och lider ofta av en skelettsjukdom för att de inte får tillräckligt med solljus. Hamid Karzai som är USA´s springpojke kontrollerar endast Kabul, om han har tur.


Afghanistan var ett lämpligt mål för att kontrollera oljan i den kaspiska regionen. En pipeline genom landet var det enda tänkbara för amerikanerna med tanke på att Iran eller Ryssland var helt otänkbara. Den här linjen förespråkades av Douglas Feith, John Bolton och Paul Wolfowitz. Den förstnämnda har betecknats som "den dummaste jävla idioten i hela världen" av Tommy Franks ÖB i Afghanistan och Irak. John Bolton representerar USA i FN(vilka han hatar) och Wolfowitz är president i världsbanken. Dessa personer har skissat upp planen på agressiv amerikanska imperialism för att säkra upp intressen vitala för landets säkerhet. Idéer som skisserades för Bush den äldre men som då ansågs extrema och slängdes i papperskorgen. Vad som krävdes var två skyskrapor mindre i New York sen var inga förslag längre för radikala och det afghanska folket upplever År noll med allt vad det innebär.


Jag kan avslutningsvis uppmana alla att skaffa sig John Pilgers bok Friheten får vänta, låna den, köp den eller stjäl den bara ni läser den.


Presentation

Omröstning

Vem är den sämsta amerikanska presidenten någonsin?
 Geroge W. Bush
 Bill Clinton
 George H.W Bush
 Ronald Reagan
 Jimmy Carter
 Gerald Ford
 Richard Nixon
 Lyndon B. Johnson
 John F. Kennedy
 Dwight D. Eisenhower
 Harry S. Truman

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2009
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ tobbe79 med Blogkeen
Följ tobbe79 med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se